مدیر مسئول


مینو احمدی دانشکده علوم مهندسی

علوم مهندسی

  • miinou.ahmadiigmail.com

سردبیر


فائزه غنی‌زاده دانشکده علوم مهندسی

علوم مهندسی

  • faeze.qnz1998gmail.com