نشریه دانشجویی سیمرغ فنی (SIMORGH) - واژه نامه اختصاصی